Niepołomice, 31.03.2010r

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Niepołomickiej

Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wniosek o przyjęcie nowej koncepcji lokalizacji budowy
stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” pod Nowym Brzeskiem
(Wybrane fragmenty)

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej składa wniosek o przyjęcie nowej koncepcji lokalizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” pod Nowym Brzeskiem.
Lokalizacje budowy stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” zostały ustalone w generalnych założeniach zabudowy Górnej Wisły w 1974 roku.
Projektowana długość Drogi Wodnej Górnej Wisły wynosiła 234.3 km, składać się miała z 18 stopni wodnych. Powstać miała droga wodna odpowiadająca wymaganiom ówczesnej klasy IV z gwarantowaną głębokością tranzytową min. 2.50 m oraz śluzami wielkogabarytowymi o wymiarach 190x12 m. Istniejące śluzy ( „Borek Szlachecki”, „Dąbie”, „Przewóz” ) miały być przebudowane na wielkogabarytowe, a Kanał Łączański dogłębnie zmodernizowany tak by odpowiadał wymiarom projektowanej floty. Podstawową jednostką floty miał być dwu barkowy zestaw pchany złożony z 2 barek i pchacza, o łącznej długości 185 m i nośności 3500 ton.
Planowana wiślana droga wodna miała służyć głównie do transportu węgla ze Śląska, w Tychach zaprojektowano tzw. Centralny Port Węglowy. Przepustowość Drogi Wodnej Górnej Wisły optymistycznie zakładano na 25 mln ton rocznie, natomiast dla całej wiślanej drogi wodnej od portu w Tychach do Gdańska szacowano na 100 – 110 mln ton rocznie. ……………..
Postulujemy o nieznaczną modyfikację generalnych założeń zabudowy Górnej Wisły z 1974 roku.
………………
Według nowej koncepcji projektowej stopnia wodnego „Podwale” proponujemy rezygnację z kanału lateralnego na prawym brzegu rzeki o długości 10 km omijającego liczne zakola Wisły poniżej Nowego Brzeska na rzecz kolejnego stopnia wodnego w około 130 km trasy żeglugowej rzeki Wisły. Zakola pomiędzy Nowym Brzeskiem a ujściem Raby należy złagodzić, tak bu umożliwiały bezkolizyjną żeglugę dla jednostek pływających do 110 m długości ( wpisanie jednostek pływających w zakręty).
……………..
Parametry przedłużonej drogi wodnej będą odpowiadać charakterowi IV klasy międzynarodowej dróg wodnych. Eksploatowane jednostki pływające na Drodze Wodnej Górnej Wisły nie będą przekraczały 110 m długości. Zdaniem Stowarzyszenia nie należy zawężać funkcji przyszłych stopni wodnych tylko i wyłącznie do towarowej ( węglowej ) żeglugi śródlądowej wg koncepcji z lat 70-tych XX wieku. Trzeba mieć na uwadze wielofunkcyjność ich zastosowań w takich obszarach jak ekologia, energetyka( biała energia) i turystyka.
……………
Turystyka wodna wszędzie generuje przychody i warto zaangażować odpowiednie środki w tworzenie warunków do jej rozwoju. Dzięki temu rzeka nie będzie traktowana przez nadwiślańską ludność jako miejsce zrzutu śmieci i ścieków, ale jako miejsce pracy, rekreacji, wypoczynku i potencjalnych dochodów, równocześnie proponujemy modernizację korony wałów do celów turystyki rowerowej.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej pragnie zwrócić uwagę, że realizacja budowy stopnia wodnego „Niepołomice” i stopnia wodnego „Podwale” pod Nowym Brzeskiem wygeneruje duży efekt ekologiczny oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Małopolski. Bez tych inwestycji rzeka Wisła poniżej Krakowa nadal ulegać będzie dalszej postępującej degradacji i zapomnieniu.
Dlatego zwracamy się z prośbą o potraktowanie budowy stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” pod Nowym Brzeskiem jako inwestycję priorytetową na Górnej Wiśle nie tylko dla Małopolski.

Zbigniew Siedlarz
Koordynator Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej
ds. Promocji i Rewitalizacji Wiślanego Szlaku Żeglownego


Kraków, 2010.03.29

Wojciech Bosak
Radny Województwa Małopolskiego

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

(Wybrane fragmenty)

Stan obecny:
1. W dniu 9.12.2009 roku w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca elementów nowej polityki transportowej UE ( uczestniczył m.in. Marszałek Pomorski Kozłowski, który zaprezentował ideę budowy korytarza Morze Bałtyckie –Adriatyk) .

2. W dniu 29.09.2009 roku w Ostrawie Czechy przedstawiły projekt uruchomienia drogi wodnej Dunaj-Odra-Łaba /DOL/, a w dniu 26.11.2009 roku na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, w obecności Ministra Transportu Czech, dyskutowano nad projektem DOL- powstała specjalna grupa robocza i umówiono się na wspólny udział w pracach Centralnej Komisji Reńskiej w Strasburgu.

3. W dniu 7.07.2009 roku Minister Transportu Niemiec przedstawił w Warszawie przyjęty przez Rząd Niemiecki „ Krajowy Plan rozwoju portów morskich i śródlądowych”.

4. W dniu 25.05.2009 roku delegacja Komisji Europejskiej, której przewodniczył p.Valente de Oliveira , przedstawiła w Warszawie założenia m.in. wdrożenia programu NAIADES (Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej) przyjętego przez KE w dniu 17.01.2006r oraz potencjalne pieniądze na inwestycje z Funduszu Spójności po roku 2013 ( do roku 2013 funkcjonuje program Marco Polo).
Program skupia się na pięciu uzależnionych od siebie, strategicznych obszarach polityki w zakresie żeglugi śródlądowej, które obejmują: rynek, flotę, zatrudnienie i kwalifikację, wizerunek oraz infrastrukturę.
Cytuję program „ Wiele ważnych pod względem gospodarczym obszarów w Europie łączy ponad 36000 km dróg wodnych oraz setki portów śródlądowych. Choć przeważająca część sieci dróg wodnych posiada duże zdolności przepustowe, to jednak ich pełne wykorzystanie utrudnia szereg wąskich gardeł spowodowanych małymi głębokościami tranzytowymi, parametrami przęseł mostowych oraz wymiarami śluz, co ogranicza konkurencyjność żeglugi śródlądowej. Należy wdrożyć europejski plan rozwoju na rzecz poprawy oraz utrzymania infrastruktury dróg wodnych i obiektów przeładunkowych, aby usprawnić ogólnoeuropejski transport śródlądowy przy jednoczesnym poszanowaniu wymogów w dziedzinie środowiska naturalnego. Plan ten powinien określać wytyczne w zakresie finansowania oraz nadać priorytet poprawie i utrzymaniu infrastruktury dróg wodnych oraz obiektów przeładunkowych i wyeliminować wąskie gardła w sieci, uzgadniając jednocześnie różne cele polityki w zakresie transportu, energii, środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju”.
….
5. Porozumienie o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia zwanego AGN ( European Agreement on Main Inland Waterway of International Importance). Wszystkie kraje sąsiadujące z Polską podpisały Porozumienie. W dniu 26 marca 2008 roku wstąpiła do przedmiotowego Porozumienia Białoruś.

6. Przyjęty przez Rząd Białorusi program rewitalizacji, modernizacji i rozbudowy dróg wodnych przedstawiony niżej podpisanemu przez Ministra Budownictwa Białorusi w czerwcu 2007 roku w Warszawie. Białoruś od 10 lat modernizuje i oddaje do eksploatacji jedną śluzę rocznie.

7. Istniejący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego gdzie o obszarze SZANSE wpisano: „ połączenie województwa poprzez Kanał Gliwicki i Odrę z systemem śródlądowych dróg wodnych Europy” , a RPO województw lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego wspominają o potencjale dróg wodnych.

8. Międzyregionalne Porozumienie na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETS) podpisane z inicjatyw województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oraz regionów Skania ( Szwecja), Hradec Kralove(Czechy) i Bratysława ( Słowacja).
Zlecenie przez Marszałków Województw opracowania dokumentu p.t. :”Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmujące drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkaprawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski).
…..
WNIOSKI (Wybrane fragmenty)
W związku z powyższym wnoszę o:
1. Wystąpienie z inicjatywą spotkania Zarządu Województwa Małopolskiego z p. Minister Infrastruktury Wypych - Namiotko, z Marszałkami Województwa Zachodniopomorskiego i Województwa Śląskiego w celu omówienia problematyki rozwoju drogi wodnej Małopolski w kontekście włączenia się do planowanego korytarza CETC północ-południe poprzez „reaktywację” budowy Kanału Śląskiego.

2. Wystąpienie z inicjatywą spotkania z Zarządu Województwa Małopolskiego z Zarządem Województwa Podlaskiego w celu omówienia zawartego w RPO woj. Podlaskiego zapisu „ należy rozważyć możliwość uruchomienia drogi wodnej rzeką Bug dla spławiania towarów z Brześcia-Bugiem do Wisły……”, planów budowy międzynarodowej drogi wodnej E-40, w kontekście budowy Stopnia Wodnego Niepołomice i Podwale oraz Kanału Krakowskiego.

3. Wpisanie do Strategii Rozwoju Transportu Województwa Małopolskiego na lata 2010-2030 i innych dokumentów planistycznych województwa budowy Kanału Śląskiego, kanału Krakowskiego, Stopnia Niepołomice i Podwale, modernizacji portu rzecznego w Krakowie w kontekście funkcji przeładunkowo-logistycznej oraz szybko rozwijającej się turystyki rzecznej w Europie.

4. Przygotowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego-….wzywającej… do rozpoczęcia negocjacji warunków przystąpienia Polski do Porozumienia AGN.

Kontakt e-mail