GODPODARKA-UWŁASZCZENIE-NAUKA-STOCZNIE
Program
    I.  Cele konferencji
    II. Stocznie i żegluga śródlądowa
           Kraków portem trzech mórz ?; J.Grela,G.Polańska,H.Połcik
           Stopień wodny Niepołomice-turystyka wodna-transport-odnawialne źródło energii;M.J.Jagła,Z.Siedlarz
           Potencjał intelektualny i wytwórczy stoczni w Szczecinie wczoraj i dziś;A.Strzeboński
           Komunikaty
    III.Gospodarka
           Znaczenie gospodarczo-społeczne drogi wodnej: Bałtyk-Adriatyk-M.Czarne; W.Bosak, i inni
           Komunikaty
    IV.Nauka
           Uwagi do zgadnień omawianych na konferencji
    V. Uwłaszczenie
           Uwłaszczenie i stocznie - panel dyskusyjny; A.Biela,J.Grela,H.Połcik

Wybrane fragmenty referatów

Kraków portem trzech mórz ?; J.Grela, H.Połcik G.Polańska:
W 1901 roku parlament Austro-Węgier wydał ustawę o systematycznej budowie sieci żeglugi śródlądowej: regulacji i kanalizowania rzek, realizacji sztucznych kanałów. Jednym z kluczowych zadań programu było połączenie Bałtyku z Adriatykiem i Morzem Czarnym. Ustawa z dnia 11 czerwca 1901r. o drogach wodnych ustanawia budowę : kanału spławnego między Dunajem a Odrą; kanału spławnego między Dunajem a Wełtawą, koło Budziejowic, łącznie z kanalizacją Wełtawy na przestrzeni od Budziejowic do Pragi; kanału spławnego między kanałem łączącym Dunaj z Odrą a średnim biegiem Łaby, łącznie z kanalizacją Łaby na przestrzeni od Mielnika do Paromierza; spławnego połączenia kanału między Dunajem a Odrą z dorzeczem W I S Ł Y, a dalej z odpowiednią spławną przestrzenią Dniestru.

Znaczenie Wisły dla Lubelszczyzny i Lublina; Henryk L Wyszyński:
Rozważając kwestie rocznicowe dotyczące projektu „Kraków portem trzech mórz” pragnę podkreślić, że kwestia ta miała i ma praktyczne znaczenie dla Lubelszczyzny i Lublina. Jeśli chodzi o aspekt historyczny to przez wieki całe Wisła dla naszego regionu stanowiła bardzo ważną arterię komunikacyjną w handlu z Gdańskiem, ale również jako wygodna droga komunikacyjna zarówno w dół jak i pod górę rzeki. …. że gdyby Wisła należycie sprawowała swe funkcje gospodarcze i transportowe jak dawniej, a więcej jeszcze, istniała by możliwość udania się przez Kraków na Morze Czarne czy Adriatyk obok Morza Bałtyckiego możliwości gospodarcze naszego regionu byłyby znacznie większe. …..Bardzo się dobrze stało, że na obecnej sesji przypomina się tradycje koncepcji Krakowa jako portu trzech mórz. Dla nas Lublinian to również okazja do nawiązania do pięknej tradycji do swoistej wielkości przeszłych czasów. Pamiętają o tym turyści, którzy licznie do Kazimierza Dolnego przybywają poszukując piękna, tradycji i nienazwanej wielkości, której szukają w odniesieniach historycznych.

Znaczenie gospodarczo-społeczne drogi wodnej Bałtyk –Adriatyk -M. Czarne; W. Bosak:
…….Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) ma 1600km długości i docelowo połączy Bałtyk z Adriatykiem. Po jego trasie można byłoby sprawnie przemieszczać się środkami transportu drogowego, kolejowego, wodnego oraz lotniczego. Połączenie portów Świnoujście-Szczecin z portami Wenecja, Triestr, a następnie z portami w Turcji – odnogi do Odessy, Ilczowska, Burgas, Poti. Taki korytarz pozwoliłby wykorzystać możliwości gospodarcze w handlu Polski z Ukrainą, a także z Kaukazem i Azją – połączenie ze Skandynawią.

Potencjał intelektualny i wytwórczy stoczni w Szczecinie wczoraj i dziś; A.Strzeboński:
…Pragniemy podkreślić, iż wszelkie sukcesy Naszej Stoczni były możliwe dzięki pracy doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, cenionych w Europie i świecie….Prognozuje się, że w nadchodzących latach przestaną się tak bardzo liczyć dobra materialne, coraz większego znaczenia będą nabierać organizacje oparte na wiedzy, gdzie produkty nie materialne, jak właśnie posiadana i przetwarzana wiedza, będzie odgrywać pierwszoplanowa rolę. Tak więc w europejskim przemyśle okrętowym zasadniczą rolę odgrywać będą biura projektowe, wykształcona kadra i wyszkolona załoga, szczególnie kiedy chcemy się specjalizować w jednostkach specjalnych, skomplikowanych, których podjęcie się projektowania i wykonania danej jednostki wymaga posiadania wiedzy. Ta kadra i wyszkolona załoga mimo rozproszenia jest wciąż gotowa do zorganizowania w ramach rewitalizowanego holdingu.

Stopień wodny „Niepołomice”-turystyka wodna-transport-odnawialne źródło energii;M.J.Jagła,Z.Siedlarz:
  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej podjęło się działań na rzecz budowy stopnia wodnego „Niepołomice” i szeroko rozumianej rewitalizacji rzeki Wisły w Małopolsce. Na docinku rzeki Wisły od stopnia wodnego „Przewóz” aż do ujścia Raby z powodu obniżania się dna, a co za tym idzie też lustra wody w rzece, wystąpiła tak zwana „płycizna Niepołomice”. Erozja denna w rzece Wiśle ma wybitnie niekorzystny wpływ na zasoby przyrodnicze Puszczy Niepołomickiej. Ta niezwykle bogata ostoja przyrody między innymi dla około 175 gatunków ptaków zagrożona jest wyschnięciem.
   Jedynym rozwiązaniem zahamowania postępującej erozji rzeki na omawianym odcinku i poprawy warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do Wisły jest budowa stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” pod Nowym Brzeskiem. Spiętrzenie wód w rzece przez ten stopień będzie miało decydujący wpływ na odtworzenie wodnych i mokradłowych siedlisk przyrodniczych w Puszczy Niepołomickiej.
   Zdaniem Stowarzyszenia nie należy zawężać funkcji w/w stopni wodnych do towarowej żeglugi śródlądowej wg koncepcji z lat 70-tych XX wieku. Również a może przede wszystkim trzeba mieć na uwadze wielofunkcyjność ich zastosowań w takich obszarach jak ekologia, energetyka i turystyka.
  Przyszłe dwa stopnie wodne przyczynią się do powstania Odnawialnych Źródeł Energii elektrycznej w postaci przepływowych elektrowni wodnych o mocy ok. 3 MW każda.
   Dolina Wisły charakteryzuje się występowaniem atrakcyjnych turystycznie obszarów wiejskich, dużą różnorodnością krajobrazu związanego z rozdrobnioną strukturą agrarną, tradycyjnymi metodami produkcji rolniczej oraz zasobami dziedzictwa kulturowego wsi i małych miast. Turystyka wodna w połączeniu z agroturystyką spowoduje rozwój nadwiślańskich miejscowości leżących dziś na uboczu głównych szlaków turystycznych.
  Członkowie Stowarzyszenie uważają, że należy podjąć prace nad kompleksowym zagospodarowaniem rzeki Wisły w Małopolsce. Oczywiście wszystkie inwestycje na rzece muszą uwzględniać jej niezwykle ważne funkcje biologiczne i ochrony przyrody na terenach przyległych do rzeki.